Dobrý život je možné žít i se závažným onemocněním

Zasaďte se s námi o to, aby kvalitní paliativní medicína byla v českých nemocnicích dostupná všem, kteří ji potřebují.

Paliativní péčí pomáháme žít pacientům se závažným onemocněním kvalitní a důstojný život, s respektem k jejich hodnotám a přáním. Prvotřídní lékařská péče klade totiž stejný důraz na podporu zdraví jako na důstojnost nemocného. Respektuje jeho svobodu v rozhodování a zohledňuje pacientovy preference v situaci těžké nemoci. Naším posláním je budovat tento přístup jako nový standard v českých nemocnicích.

Nadační fond Kliniky paliativní medicíny vznikl při 1. lékařské fakultě UK a Všeobecné fakultní nemocnici v Praze proto, aby propojením odborníků a dárců pomáhal vytvářet stabilní zázemí pro dlouhodobý rozvoj činností Kliniky jako centra excelence v oblasti nemocniční paliativní péče. Z výsledků práce Kliniky mají užitek pacienti, lékaři a další zdravotníci napříč Českou republikou a celá společnost.

Nadační fond bude podporovat aktivity Kliniky zejména v těchto oblastech

Klinická (ilustrace)

Klinická — nemocniční paliativní medicína nejvyšších standardů, jejíž příklad povede k proměně poskytování zdravotní péče v nemocnicích tak, aby se znalost a respektování priorit pacientů staly normou.

Výzkumná (ilustrace)

Výzkumná — výzkumné projekty zaměřené na hlubší poznání a porozumění komplexní problematiky potřeb pacientů v pokročilé fázi závažné nemoci (observační projekty) a intervenční výzkumné projekty, jejichž cílem je ověřit efektivitu a přínos intervencí paliativní medicíny.

Edukační (ilustrace)

Edukační — vzděláváním budoucích generací lékařů, zdravotních sester, sociálních a dalších zdravotnických pracovníků slouží Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN jako vzor, který využívá nejmodernější postupy v oblasti paliativní medicíny.

Osvětová (ilustrace)

Osvětová — komunikace přínosů paliativní medicíny pro kvalitu života pacientů se závažnými onemocněními a pro jejich rodinné příslušníky, která povede ke změně vnímání paliativní medicíny ve společnosti.


Zázemí Kliniky paliativní medicíny — důležitým milníkem činnosti Nadačního fondu je rovněž podpora výstavby a vybavení Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN jako samostatného objektu, jehož vybudování poskytne prostory pro péči o pacienty a zázemí pro výuku mediků, pořádání odborných seminářů, stáží a všechny výše uvedené aktivity.

Film Jednotka intenzivního života

Režisérka Adéla Komrzý v průběhu tří let dokumentovala činnost lékařů Kliniky paliativní medicíny. Film získal dvě ocenění na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary.

Časté otázky

Z výzkumu víme, že pacienti trpící závažným onemocněním, kteří se svými lékaři mohou vést rozhovory o svých hodnotách, cílech a přáních, s větší pravděpodobností dostanou péči, kterou chtějí, pociťují méně úzkosti a prožívají lepší život. Pouze malá část pacientů takový rozhovor se svým lékařem zažije, navíc většinou až příliš pozdě v průběhu nemoci. Úsilí Nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny směřuje k proměně péče o závažně nemocné v českých nemocnicích a k vytvoření stabilního a dlouhodobého zázemí pro uskutečnění této změny.

Jde o první komplexní akademické pracoviště svého druhu v České republice, které vzniklo jako přirozený výsledek úspěšného několikaletého rozvoje Centra podpůrné a paliativní péče, ve kterém jeho zakladatelé, MUDr. Kateřina Rusinová, PhD. a MUDr. Ondřej Kopecký zhodnotili své zkušenosti z působení v Německu, Francii a USA. Rozsáhlé a komplexní aktivity Kliniky, které se soustředí nejen na péči o pacienty, ale také na předávání zkušeností, rozvoj paliativní medicíny do dalších zdravotnických zařízení, pre- i postgraduální edukaci lékařů a zdravotníků a výzkumnou činnost, je svým rozsahem a přístupem vizionářským projektem v oblasti paliativní medicíny v České republice a napomáhá s nastavováním standardů oboru u nás.

Hodnoty, kterými se řídíme

Respekt — respekt a vnímavost k hodnotám a potřebám pacienta, vzájemná spolupráce lékařských odborností, budování oboru paliativní medicíny s respektem k propojení technické a lidské stránky lékařské profese.

Expertíza — špičková odbornost týmu Kliniky paliativní medicíny, která vychází z nejnovějších poznatků oboru. Šíření a sdílení těchto znalostí a zkušeností do dalších nemocnic v České republice. Naším cílem je, aby špičková paliativní medicína byla dostupná pro pacienty ve všech nemocnicích.

Spolupráce — to, co umíme, sdílíme a společně rozvíjíme s kolegy napříč lékařskými profesemi. Budujeme nové principy lékařské péče s důrazem na hlubokou lidskost a respektování hodnot a rozhodnutí pacienta.

Komunikace — odborně vedená a hluboce lidská komunikace s pacientem, která pomáhá nastavit nejvhodnější terapii v souladu s hodnotami a přáním pacienta s těžkou nemocí.

Klíčové milníky vývoje Kliniky paliativní medicíny a Nadačního fondu KPM

2013–2014

2013–2014

2014

2014

2016

2016

2018

2018

2018

2018

2019

2019

leden 2021

leden 2021

srpen 2021

srpen 2021

Orgány a osobnosti Nadačního fondu

Markéta Červenková

Výkonná ředitelka

Biografie a kontakt

Kateřina Rusinová

Členka správní rady

Biografie

Ondřej Kopecký

Člen správní rady

Biografie

Adéla Komrzý

Členka správní rady

Biografie

Martina Břeňová

Revizorka

Biografie

Podpořte nás

Svým darem přispějete k tomu, aby špičková paliativní medicína byla v českých nemocnicích dostupná všem, kdo ji potřebují.

 

Podpořit z webu darujme.cz


Kontakt na Nadační fond

info@nadacnifondkpm.cz

SÍDLO

Madridská 762/9,
101 00 Praha 10

11787503

(obchodní rejstřík)

ČÍSLO ÚČTU

300228445/0300

(ČSOB)

Spolupracujeme