Probíhající

Podzimní výzvy Grantového programu rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče

14.11.2022 Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP ve spolupráci s Nadačním fondem Kliniky paliativní medicíny vyhlašuje v tomto roce druhou část plánovaných grantových výzev Grantového programu rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče.

Jejím obsahem jsou dvě grantové výzvy. Stejně jako v první části vyhlášené v květnu 2022 přináší Program podpory specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína rozšířený o nefinanční dar v podobě mentoringu. Zcela novou grantovou výzvou je Program mentoringu institucí při rozvoji specializované péče zaměřeným na podporu nemocnic, mobilní specializované paliativní péče a lůžkových hospiců, které plánují rozvoj specializované paliativní péče.
Spolu s vyhlášením nových grantových výzev s radostí přinášíme další dobrou zprávu. V květnu vyhlášený Program podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče, který napříč odbornou veřejností vyvolal vysoký zájem, bude opětovně vyhlášen v roce 2023. Děkujeme, že se společně můžeme podílet na rozvoji paliativní péče v České republice.

Informace o jednotlivých programech

Program podpory specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína

Program podpory mentoringu institucí při rozvoji specializované péče

Termín vyhlášení je stanoven na 14.11.2022. Sledujte webové stránky Nadačního fondu.

Očekávané grantové podzimní výzvy budou zaměřeny na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína a na mentoring institucí při rozvoji specializované paliativní péče.


Vyhodnocené výzvy

Grantový program rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče

Podzimní výzva grantového programu rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče

Předběžná informace k chystané výzvě

V průběhu měsíce října vyhlásí Česká společnost paliativní
medicíny ČLS JEP ve spolupráci s Nadačním fondem
Kliniky paliativní medicíny nové grantové výzvy v rámci
Grantového programu rozvoje vzdělanosti v oblasti
paliativní péče.
Uvedený grantový program mohl vzniknout
díky filantropické podpoře manželů Barbory a Vítězslava
Skopalových a skupině Solar Global, partnerovi projektu.

Očekávané grantové podzimní výzvy budou zaměřeny na
podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru
paliativní medicína a na mentoring institucí při rozvoji
specializované paliativní péče.


23.6.2022 Důležitá informace ke změně časového harmonogramu Programu podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče

24.6.2022 Finální výsledky o přidělení grantové podpory v Programu podpory specializačního vzdělávání v oblasti paliativní medicína

6.7.2022 Finální výsledky o přidělení grantové podpory v Programu podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče

Nadační fond Kliniky paliativní medicíny, který vznikl s podporou 1. LF UK a VFN Praha, propojuje dárce a odborníky v oblasti paliativní péče a pomáhá vytvářet podmínky pro rozvoj vzdělanosti, odbornosti i dostupnosti paliativní péče.

Ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP nyní vyhlašuje Grantový program rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče. Jeho cílem je nabídnout finanční podporu odborníkům, kteří se věnují poskytování paliativní péče nebo kteří plánují takovou péči poskytovat.

Finanční prostředky pro tento grantový program poskytují manželé Skopalovi, kteří chtějí přispět k tomu, aby dobrá a erudovaná paliativní péče byla dostupná všem, kdo ji potřebují. „Vážíme si náročné práce všech odborníků poskytujících paliativní péči, kterou přispívají ke zlepšení kvality života pacientů se závažným onemocněním. Je nám ctí, že finančními prostředky ze zisku skupiny Solar Global můžeme podpořit rozvoj vzdělávání v této oblasti. Jsme si vědomi, že zdraví není samozřejmostí.“ Barbora a Vítězslav Skopalovi, filantropové

Grantové výzvy budou zveřejňovány opakovaně. V roce 2022 jsou zaměřeny na podporu jednotlivců – lékařů, sester, psychologů, sociálních pracovníků, kaplanů i dalších profesionálů. Vyhlášení první výzvy probíhá v červnu 2022, druhá výzva proběhne v podzimních měsících. Podporu získává přímo žadatel jako fyzická osoba. Získané prostředky je třeba využít do konce června 2023.

„Klíčovým nástrojem k rozšíření dostupnosti erudované paliativní péče je zvýšení odbornosti profesionálů, kteří tuto péči poskytují, a rozšíření komunity těchto specialistů. Mám velkou radost, že můžeme díky filantropické podpoře manželů Skopalových v tomto úkolu pomoci.“

MUDr. Ondřej Kopecký, předseda ČSPM a člen správní rady Nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny

Finální výsledky o přidělení grantové podpory v Programu podpory specializačního vzdělávání v oblasti paliativní medicína.

V rámci vyhlášení Programu podpory specializačního vzdělávání v oblasti paliativní medicína bylo přijato k posouzení celkem 8 žádostí, které splňovaly daná kritéria pro 1. kolo výběru. 
Odborná rada se setkala se všemi uchazeči o grantovou podporu a rozhodla se podpořit 6 žádostí v plné výši žádané grantové podpory. Hlavním hodnotícím kritériem bylo směřování uchazeče k poskytování specializované paliativní péče v rámci některého z českých zdravotnických zařízení. Byly tak podpořeny žádosti lékařů z prostředí hospicových zařízení, ambulantní péče a nemocnic. Celkový finanční objem podpořených žádostí je 539 602 Kč.
Podpořeným žadatelům blahopřejeme a těšíme se na spolupráci.

Finální výsledky o přidělení grantové podpory v Programu podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče.

V rámci vyhlášení Programu podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče bylo přijato celkem 210 žádostí, přičemž 201 žádostí splnilo kritéria k posouzení.

O podporu se ucházeli lékaři, sestry, sociální pracovníci, psychologové a kaplani z hospiců, nemocnic, ambulantních zařízení, domovů pro seniory i dalších zařízení v celé České republice. Máme radost, že se paliativní komunita chce věnovat zlepšování svých odborných kompetencí.

„Velmi nás těší společný zájem o rozvoj expertízy v oblasti paliativní péče v prostředí České republiky. Je nám ctí stát se partnery v získávání odborné erudice jednotlivým žadatelům a těšíme se na vzájemnou spolupráci.“
MUDr. Ondřej Kopecký, předseda ČSPM a člen správní rady Nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny

Odborná rada se jednotlivým žádostem věnovala s náležitou pozorností. S ohledem na přidělenou finanční podporu v tomto programu vybrala a podpořila 87 žádostí v celkovém finančním objemu ve výši 1 901 864 Kč. Podle upraveného harmonogramu budou jednotlivé Smlouvy o nadačním příspěvku postupně uzavírány do 31.7. a vyplaceny do 14 dnů od podepsání oběma stranami.

V podzimních měsících vypíše Nadační fond Kliniky paliativní medicíny ve spolupráci s ČSPM další výzvu v rámci Grantového programu rozvoje vzdělanosti v oblasti
paliativní péče.

Důležitá informace ke změně časového harmonogramu Programu podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče

Velmi nás těší zájem o vyhlášený grantový program. K hodnocení se sešlo více než 200 žádostí z celé ČR. Z důvodu takto vysokého počtu přijatých žádostí jsme nuceni upravit časový harmonogram tak, abychom se všem žádostem mohli věnovat s náležitou pozorností, a to následovně:

do 30.6.2022 termín pro posouzení přijatých žádostí
do 6.7.2022 vyhlášení výsledků a informování jednotlivých žadatelů
do 31.7.2022 uzavření Smlouvy o nadačním příspěvku a do 14 dnů od podepsání smlouvy jeho vyplacení

Děkujeme za pochopení.
Nadační fond Kliniky paliativní medicíny

Informace o jednotlivých programech

Program podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče

Program podpory specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína